สอบนายหน้าประกันชีวิตยากไหม ต้องการสอบนายหน้าประกันชีวิตออนไลน์

รู้หรือไม่? นายหน้าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตไม่เหมือนกัน 

นายหน้าประกันชีวิตไม่เหมือนกับตัวแทนประกันชีวิต คุณสมบัติในการสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตต้องมีอะไรบ้าง นายหน้าประกันชีวิตคืออะไร 

นายหน้าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตไม่เหมือนกัน

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้นไม่เหมือนกับนายหน้าประกันชีวิตซึ่งความแตกต่างในการเรียกนั้นมีนัยสำคัญดังนี้ 

ตัวแทนประกันชีวิต ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการขายสินค้าก็คือกรมธรรม์ให้กับผู้ที่ต้องการเอาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ซึ่งการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยสามารถเป็นได้มากกว่า 1 บริษัทถ้าได้รับความยินยอมจากบริษัทนั้นแล้ว แต่สำหรับการเป็นนายหน้าประกันชีวิตคือจากเป็นเสมือนคนกลางอิสระ นายหน้าประกันชีวิตไม่ได้ถูกสังกัดในบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผู้ผ่านสอบนายหน้าประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ช่วยเลือกซื้อประกันภัย หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั่นก็คือกรมธรรม์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ที่ต้องเอาประกัน

 

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อสอบเป็นนายหน้าประกันชีวิต

 • นายหน้าประกันชีวิตคือต้องบรรลุนิติภาวะแล้วเลยมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • สมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต จะต้องมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบนายหน้าประกันชีวิตแล้วต้องมีที่อยู่จริง
 • จะต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติล้มละลาย
 • จะต้องไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัตรนายหน้าประกันชีวิตในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาก่อน 
 • ผ่านการอบรมนายหน้าประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องตามที่นายทะเบียนได้ประกาศไว้
 • ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตบัตรนายหน้าประกันชีวิตในการเป็นตัวแทนมาก่อน 
 • นายหน้าประกันชีวิต – อยากสอบนายหน้าประกันชีวิตต้องทำอย่างไรบ้าง 

  สำหรับนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องการที่จะขายประกันชีวิตจะต้องมีการผ่านการอบรมนายหน้าประกันชีวิตและได้รับบัตรนายหน้าประกันชีวิตจึงจะสามารถเป็นผู้ที่ขายประกันชีวิตจากบริษัทนั้นๆได้ โดยคุณสมบัติเงื่อนไขจะต้องครบถ้วน และผ่านขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ จะมีวิธีการในการสอบนายหน้าประกันชีวิต ดังนี้ 

  • รูปแบบที่ 1 คือการเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตคือ จะต้องมีการสอบเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย หรือบริษัทที่คุณต้องการเป็นตัวแทนโดยบริษัทจะต้องมีการส่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วและได้รับการอบรมนายหน้าประกันชีวิตแล้วส่งสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต
  • รูปแบบที่ 2 คือการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยจะจัดสอบที่สถานที่สอบคือสมาคมประกันวินาศภัยหรือทางบริษัทจะเป็นผู้ที่ส่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วและได้รับการอบรมนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วส่งสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย